Abbozz ta' Ligi - Kuntratt ta' Kiri - Act to Amend Letting and Hiring Code

Bill No 17 - Civil Code (Amendt) Bill (2nd Reading)

ABBOZZ TA' LIGI
msejjah
ATT biex jemenda l-Kodiçi Civili, Kap. 16

IL-PRESIDENT, bil-parir u l-kunsens tal-Kamra tad-Deputati,
imlaqqgha f’dan il-Parlament, bl-awtorità ta’ l-istess, hareg b’ligi dan
li gej>–

1. It-titolu fil-qosor ta’ dan l-Att hu l-Att ta’ l-2008 li jemenda l-
Kodiçi Civili, u ghandu jinqara u jiftiehem haga wahda mal-Kodiçi
Civili, hawn izjed il-quddiem f’dan l-Att imsejjah “il-Kodiçi”.
2. Minflok l-artikolu 1525 tal-Kodiçi, ghandu jidhol dan l-artikolu
gdid li gej>–
“1525. (1) Il-kuntratt ta’ kiri, sew ta’ haga kemm ta’
xoghol, jista’ jsir sew b’kitba kemm bil-fomm, izda l-kuntratt ta’
kiri ta’ fond urban u ta’ dar ghall-abitazzjoni u ta’ fond kummerçjali
li jsir wara l-1 ta’ Jannar, 2009 ghandu jsir bil-kitba.
Il-Bord li Jirregola il-Kera (hawn aktar ’il quddiem f’dan ittitolu
msejja[ “il-Bord tal-Kera”) ma[tur bis-sahha ta’ l-Ordinanza
li tirregola t-Tigdid tal-Kiri ta’ Bini ghandu jkollu kompetenza
esklussiva li jiddeçiedi kwistjonijiet konnessi ma’ kuntratti ta’ kiri
ta’ fondi urbani inkluzi dawk li huma fondi kummerçjali jew djar
g[all-abitazzjoni.
Kirjiet ohra jaqghu taht il-kompetenza tal-Qrati
Ordinarji u fil-kaz ta’ raba taht Il-Bord dwar il-Kontroll tal-Kiri
tar-Raba mahtur bid-disposizzjonijiet ta’ l-Att dwar it-Tigdid ta’
Kiri ta’ Raba’.
Il-Bord tal-Kera ghandu l-poter jitlob informazzjoni u
dokumenti minn entitajiet, dipartimenti u awtoritajiet tal-gvern kif
ukoll istituzzjonijiet o[ra biex ikun jista’ jaqdi l-funzjonijiet tieghu
ghall-fini ta’ din il-Kodiçi.


The full amendment (Act to amend Civil Code 16) can be read here. The english version is included after the maltese version.

Comments

Popular posts from this blog

Paceville mega-projects will generate 2 million cubic metres of construction waste

Malta Housing Authority properties out for sale

Government launches new temporary ground rent redemption scheme