Abbozz ta' Ligi - Kuntratt ta' Kiri - Act to Amend Letting and Hiring Code

Bill No 17 - Civil Code (Amendt) Bill (2nd Reading)

ABBOZZ TA' LIGI
msejjah
ATT biex jemenda l-Kodiçi Civili, Kap. 16

IL-PRESIDENT, bil-parir u l-kunsens tal-Kamra tad-Deputati,
imlaqqgha f’dan il-Parlament, bl-awtorità ta’ l-istess, hareg b’ligi dan
li gej>–

1. It-titolu fil-qosor ta’ dan l-Att hu l-Att ta’ l-2008 li jemenda l-
Kodiçi Civili, u ghandu jinqara u jiftiehem haga wahda mal-Kodiçi
Civili, hawn izjed il-quddiem f’dan l-Att imsejjah “il-Kodiçi”.
2. Minflok l-artikolu 1525 tal-Kodiçi, ghandu jidhol dan l-artikolu
gdid li gej>–
“1525. (1) Il-kuntratt ta’ kiri, sew ta’ haga kemm ta’
xoghol, jista’ jsir sew b’kitba kemm bil-fomm, izda l-kuntratt ta’
kiri ta’ fond urban u ta’ dar ghall-abitazzjoni u ta’ fond kummerçjali
li jsir wara l-1 ta’ Jannar, 2009 ghandu jsir bil-kitba.
Il-Bord li Jirregola il-Kera (hawn aktar ’il quddiem f’dan ittitolu
msejja[ “il-Bord tal-Kera”) ma[tur bis-sahha ta’ l-Ordinanza
li tirregola t-Tigdid tal-Kiri ta’ Bini ghandu jkollu kompetenza
esklussiva li jiddeçiedi kwistjonijiet konnessi ma’ kuntratti ta’ kiri
ta’ fondi urbani inkluzi dawk li huma fondi kummerçjali jew djar
g[all-abitazzjoni.
Kirjiet ohra jaqghu taht il-kompetenza tal-Qrati
Ordinarji u fil-kaz ta’ raba taht Il-Bord dwar il-Kontroll tal-Kiri
tar-Raba mahtur bid-disposizzjonijiet ta’ l-Att dwar it-Tigdid ta’
Kiri ta’ Raba’.
Il-Bord tal-Kera ghandu l-poter jitlob informazzjoni u
dokumenti minn entitajiet, dipartimenti u awtoritajiet tal-gvern kif
ukoll istituzzjonijiet o[ra biex ikun jista’ jaqdi l-funzjonijiet tieghu
ghall-fini ta’ din il-Kodiçi.


The full amendment (Act to amend Civil Code 16) can be read here. The english version is included after the maltese version.

Comments

Popular posts from this blog

Malta Housing Authority properties out for sale

Paceville mega-projects will generate 2 million cubic metres of construction waste